آموزش

پروتکل snmp چیست؟ و کاربرد آن در مدیریت و مانیتورینگ شبکه


SNMP پروتکل لایه Application است که امکان نقل و انتقال اطلاعات مدیریتی را بین عناصر شبکه ایجاد می کند و در واقع قسمتی از پروتکل TCP/IP می باشد. این پروتکل توانایی مدیریت و پیدا کردن مشکلات و حل آنها را در شبکه برای مدیران مهیا می کند. سه نسخه از این پروتکل موجود است که عبارتند از :

SNMP V1
SNMP V2
SNMP V3

SNMP پروتکل لایه Application است که امکان نقل و انتقال اطلاعات مدیریتی را بین عناصر شبکه ایجاد می کند و در واقع قسمتی از پروتکل TCP/IP می باشد. این پروتکل توانایی مدیریت و پیدا کردن مشکلات و حل آنها را در شبکه برای مدیران مهیا می کند. سه نسخه از این پروتکل موجود است که عبارتند از :

SNMP V1
SNMP V2
SNMP V3


هر سه ورژن، دارای یک سری مشخصات مشترک هستند. البته باید افزود نسخه شماره سه بسیار ایمن تر از نسخه های دیگر است.

یك شبكه مدیریت مبتنی برSNMP شامل سه عنصر كلیدی است :
عناصر اصلی در SNMP

سیستم مدیریت شبكه ( Network Management System NMS)
كارگزاران ( Agent)
تجهیزات مدیریت شده ( Managed devices)

هر یک از تجهیزات شبکه که می بایست مدیریت شوند (Managed Devices) ، در واقع یک نود از شبکه هستند که دارای یک(Agent) درون خود می باشند. این تجهیزات اقدام به جمع آوری و ذخیره سازی اطلا عات می كنند و سپس این اطلاعات را در اختیار NMS قرار میدهند . این تجهیزات گاهی اوقات عناصر شبكه نیز نامیده می شوند كه می توانند تجهیزاتی از قبیل روترها،سوئیچها، Bridge ها، Hubها، كامپیوتر ها و پرینتر ها باشند.

به عبارت دیگر می توان گفت هر یک از اجزاء شبکه که از پروتکل SNMP پشتیبانی کرده و می توان از آنها با استفاده از NMS ها به واسطه پروتکل SNMP اطلاعات دریافت نمود، یک Managed Device خوانده می شود.

فرامین پایه در SNMP

تجهیزات مدیریت شده، توسط چهار فرمان اصلی كنترل می شوند كه این چهار فرمان عبارتند از :

Read:
با این فرمان NMS تجهیزات مدیریت شده را مانیتور می كند و متغییرهای گوناگونی را كه توسط تجهیزات مدیریت شده نگهداری می شوند را امتحان یا بازرسی میكند.
Write:
با این فرمان NMS تجهیزات مدیریت شده را كنترل می كند و مقادیر متغییرهای ذخیره شده در تجهیزات مدیریت شده را تغییر می دهد.
Trap:
با این فرمان تجهیزات مدیریت شده به صورت غیر هم زمان رخدادها را برای NMS گزارش می كنند. در واقع وقتی واقعه ای رخ می دهد؛ به ازای هر رخداد، یك Trap از طرف تجهیزات كنترل شده به سمت NMS ارسال می شود.
Traversal Operation:
با این فرامین پیمایشی، NMSتصمیم می گیرد كه كدام یك از متغییرهای یك تجهیز مدیریت شده، پشتیبانی شود و به صورت متوالی اطلاعات را در داخل جداول متغییرها جمع آوری می كند. (مانند جدول مسیریابی Routing Table )

پایگاه اطلاعات مدیریتی درSNMP (MIB)

MIB
در واقع مجموعه ای از اطلاعات است كه به صورت سلسله مراتبی سازماندهی شده است و از پروتكل های مدیریتی از قبیل SNMP‌ استفاده می كند. MIBها شامل موضوعات مدیریت شده (Objects) هستند كه توسط شناسه های Object Identifier مشخص می شوند. یك موضوع مدیریت شده كه گاهی اوقات MIB نامیده می شود، در واقع یكی از مشخصه های تجهیزات مدیریت شده است. دو نوع موضوع مدیریت شده وجود دارد:

Scalar Object
Tabular Object


موضوعات Scalar یك نمونه موضوع واحد را تعریف می كنند، ولی موضوعاتTabular ‌چندین موضوع به هم پیوسته و مرتبط كه به صورت گروهی در جداول MIB قرار دارند را تعریف می كنند. برای مثال تعداد پكتهای ورودی Apple Talk به یك اینترفیس از یك روتر با atln put معین می شود كه یك موضوعScalar است و یك نمونه موضوع واحد را نشان می دهد. در سلسه مراتب MIB، هر موضوع برای شناسایی دارای یك شناسه Object ID است. سلسه مراتب MIB بصورت یك درخت ( Nameless route ) شرح داده می شود. شكل زیر سطوح واگذار شده توسط سازمانهای مختلف را در درخت MIB نشان می دهد.

Object ID
هایی بالاترین سطح، به سازمان های استاندارد سازی مختلف متعلق اند و Object IDهای سطوح پایینتر به سازمانهای وابسته آن اختصاص می یابند. فروشندگان می توانند شعبات و یا شاخه هایی را تعریف کنند كه شامل موضوعات مدیریت شده برای تولیدات خودشان است و MIBهایی كه استاندارد نشده اند، در شاخه های آزمایشی قرار می گیرند. برای مثال موضوعات مدیریت شده atln put می تواند بوسیله نام موضوعی ISO مشخص شود. ضمناً یك نمایشگر عددی برای رهگیری و رسیدن به موضوع مورد نظر نیز وجود دارد. مثلا برای atln put مقدار این نمایشگر عددی معادل 1.3.6.1.4.1.9.3.3.1 خواهد بود.

SNMP V1


اولین نسخه از SNMP می باشد که به همراه ساختار اطلاعات مدیریتی مربوطه (SMI) و به ترتیب در RFC 1155 و RFC 1157 مورد بررسی قرار گرفته است.

(SMI: structure of management information)

(RFC: request for comments)

SNMP V1
روی پروتکل هایی نظیر موارد زیر استفاده می شود:

UDP: user datagram protocol
IP: internet protocol
IPX: novel internet packet exchange
DDP: apple talk datagram protocol
CLNS: OSI connectionless network service


این پروتكل به صورت گسترده و به عنوان یك پروتكل مدیریتی در ارتباطات اینترنتی مورد استفاده قرار می گیرد. SMI‌نیز با استفاد ه از ASN.1 قوانینی را جهت بررسی اطلاعات مدیریتی ارائه میدهد.

ASN.1: abstract syntax notation . One

SMI
دارای سه مشخصه كلیدی است:

انواع داده با نماد سازمانی ASN.1 ( ASN.1 data types )

سه نوع از انواع داده عبارتند از :
نام(Name) كه به صورت Object ID استفاده می شود.
تركیب (Syntax) كه نوع داده موضوع را معین می كند، مانندInteger/string
رمزگذاری (encoding) تشریح می كند كه چگونه اطلاعات مربوط به یك موضوع مدیریت شونده، به صورت یك سری از آیتم های data ‌شكل دهی شده و برای انتقال روی شبكه مورد استفاده قرار می گیرد.
انواع داده وی‍‍‍‍ژه (SMI- specific data types)

به دو دسته تقسیم می شوند:
انواع داده ساده (simple data types)که سه نوع داده ساده داریم و همگی دارای مقادیر واحدند:
نوع داده integrate در رنجی از -2,147,483,648 تا +2,1447,483,647
نوع داده octet stringدر رنجی از 65,535~0
نوع داده object ID که مجموعه هایی از تمام ID هایی هستند که براساس قوانین موجود در ASN.1 در نظر گرفته شده اند.
انواع داده با کاربر وسیع ( Application- wide data types ) که هفت نوع داده با کاربر وسیع داریم:
نوع دادهnetwork address که برای نمایش یک آدرس از یک پروتکل خاص استفاده می شود. البته باید توجه داشت که در SNMP V1 تنها آدرس های 32 بیتی پشتیبانی می شوند.
نوع دادهCounter که به صورت اعداد صحیح مثبت اند و شماره آنها افزایش می یابد تا به مقدار ماکزیمم خود برسد و سپس به صفر بر می گردد و باید توجه داشت که در SNMP V1، سایز کانتر ها 32 بیتی است.
نوع داده gauges که اعداد صحیح مثبت هستند و مقدار آنها افزایش یا کاهش پیدا می کنند، ولی همیشه مقدار ماکزیمم خود را حفظ می کنند.
نوع داده time ticks که برای نمایش برخی رخدادها تا یک صدم ثانیه استفاده می شوند .
نوع داده opaque(مبهم) که برای نمایش یک رشته اطلاعات رمز نگاری قضاوتی شده (arbitrary encoding) که با نوع داده های SMIمطابقت ندارد، استفاده می شود.
نوع داده Integrateبرای نمایش اطلاعاتی که دارای مقادیر صحیح اند.
نوع داده unsigned integrateبرای نمایش اطلاعاتی که دارای مقادیر غیر صحیح اند.
جداول MIB ( SNMP MIB table )
در این جدول می توان با فرامین SET,GET NEXT, GET به یک سطر مورد نظر دسترسی پیدا کرد.

فرمان های پروتکل SNMP V1

SNMP
یک پروتکل ساده پرسش/ پاسخ سیستم مدیریت شبکه NMS یک درخواست می فرستند و تجهیزات مدیریت شده پاسخ مربوطه را بر می گردانند. این رفتار توسط چهار فرمان GET, GET NEXT, SET, TRAP اجرا می شود:

فرمانGET توسط NMSبرای بازیابی مقدار object instanceهای یک agent استفاده می شود. در واقع کارگزار (agent) در پاسخ به فرمان GET مقادیر مربوط به Object instance ها را در یک لیست تهیه می کند.
فرمان GET NEXT توسط NMS برای بازیابی مقدار Object instance های بعدی در یک جدول و یا لیست استفاده می شود.
فرمانSET توسط NMSبرای ست کردن یا قرار دادن مقادیر Object instance در جدول یا لیست یک کارگزار استفاده می شود
فرمان Trap توسط کارگزار برای آگاهی دادن به NMS از وقوع یک رخداد مهم و معنی دار بطور غیر هم زمان استفاده می شود.

SNMP V2

SNMP V2
در واقع توسعه تدریجی SNMP V1 است که براساس استانداردهای اینترنت در سال 1993 تهیه شده است و به لحاظ تئوری یک سریOperation های اضافی را ارائه می کند.

 

نصب و راه اندازی SNMP و Community String  در ویندوز 2012

 1. ابتدا به سرور خود وارد شده
 2. برروی  Windows Key > Administrative Tools > Server Manager کلیک کنید
 3. Manage >  Add Roles and Features کلیک کنید
 4. گزینه های Next  را پشت سرهم بزنید و SNMP سرویس را تایید و نصب کنید.

 

 

5 . بر روی Windows key > Administrator tools > Services  کلیک کنید

6. بر روی SNMP Services  راست کلیک کرده و گزینه Properties  را انتخاب کنید

7. زبانه Security  را انتخاب کرده

8. رشته ارتباطی خود را (به صورت انتخابی از 8 تا 10 کاراکتر) بنویسید. مطمئن شوید که Read Only  را انتخاب کرده اید نه Read و Write.

 

 

9. گزینه اضافه کردن (Add) را انتخاب کنید.

 

 

نصب و راه اندازی SNMP و Community String  در ویندوز 2008 R2

 1. ابتدا به سرور خود وارد شده
 2. برروی  Windows Key > Administrative Tools > Server Manager کلیک کنید
 3. Manage >  Add Roles and Features کلیک کنید
 4. تایید نصب SNMP نصب شده
 5. بر روی Configuration > Services  کلیک کنید
 6. بر روی SNMP Services  راست کلیک کرده و گزینه Properties  را انتخاب کنید
 7. زبانه Security  را انتخاب کرده
 8. رشته ارتباطی خود را بنویسید. مطمئن شوید که Read Only  را انتخاب کرده اید نه Read و Write.
 9. گزینه اضافه کردن (Add) را انتخاب کنید.

نصب و راه اندازی SNMP و Community String  در ویندوز 2003

 1. ابتدا به سرور خود وارد شده
 2. برروی  Start > Control Panel > Administrative Tools > Computer Management کلیک کنید
 3. Services and Applications  را باز کنید و بر روی Services  کلیک کنید.
 4. بر روی SNMP Service  دوبار کلیک کنید
 5. زبانه Security  را انتخاب کرده
 6. رشته ارتباطی خود را بنویسید. مطمئن شوید که Read Only  را انتخاب کرده اید نه Read و Write.
 7. گزینه اضافه کردن (Add) را انتخاب کنید.

لازم به ذکر است SNMP امکان مانیتور کردن تمامی نیاز های شبکه را ندارد فلذا Agent شبکه نما تمامی نیازهای شما را در خصوص مانیتور کردن تمامی سرویس ها و ماژول ها و سخت افزار ها فراهم می کند.

نویسنده : بهاره مرادی
منبع : Kayer.co.ir

تاریخ انتشار : یکشنبه 27 بهمن 1392 - ساعت: 11:52

چاپ

مشتریان ما
 • همراه اول
 • آشنای اول
 • مخابرات ایران
 • بانک دی
 • شرکت پژوهش و توسعه ناجی
 • شرکت رایتل
 • شرکت مخابرات استان خراسان رضوی
 • پرداز گستر ارتباطات برليان
 • شرکت آسیاتک
 • شرکت مخابرات استان تهران
 • بیمارستان امام خمینی (ره)
 •  دانشگاه علوم پزشکي زابل
 • سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها
 • شرکت مخابرات استان کرمانشاه
 • مرکز ماهر
 • وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات