مانیتورینگ شرایط محیطی

با استفاده از سنسور های شرایط محیطی و نرم افزار شبکه نما می توانید مانیتورینگ شرایط محیطی کاملی در سازمان خود پیاده سازی نماییدتمامی سنسور های تولیدی از پروتکل SNMP پشتی بانی کرده و اطلاعات خود را به نرم افزار مانیتورینگ ارسال می کنند.