بي ترديد اصلي ترين معيار هر سازمان، ميزان کارايي و افزايش بهره وري و بازدهي نيروي انساني آن مي باشد. توجه به اين نکته زماني حائز اهميت مي شود که بحث امنيت و محرمانگي اطلاعات سازماني نيز