یکی از جدی ترین و جدید ترین دغدغه های امروزه باج افزار های هوشمندی می باشد که به نحوی به شبکه و یا سیستم شما نفوذ پیدا کرده و تمامی اطلاعات شما را رمز نگاری کرده و جهت باز کردن آن از شما باج ( پول ) می خواهند، در صورتی که طی مدت زمانی که آن باج افزار مشخص کرده پول را به حساب مورد نظر واریز نکنید تمامی فایل های شما  پاک شده و قابل بازیافت نخواهد بود.

لذا با توجه به ضرورت محافظت و مقابله با این گونه باج افزار ها، شرکت کایر اقدام به اضافه نمودن ماژول باج افزار به نرم افزار دیده بان نموده تا کاربران و مدیرانی که از این سامانه در شبکه خود استفاده می کنند با خیال راحت تری به مقابله با این باج افزار ها بپردازند

این ماژول رفتار این نوع باج افزار ها را تحلیل کرده و در صورت مشاهده آن فورا مسیر پیشرفت آنرا مسدود کرده و به مدیر سیستم و در پنل سامانه آلارم مناسبی تولید می کند.