مانیتورینگ ترافیک شبکه یکی از مهمترین مبحث در مدیریت شبکه و امنیت آن می باشد که می تواند یکی از راه حل های بسیار مهم در  عملکرد و آنالیز شبکه باشد. از مزیت های مانیتورینگ شبکه می توان تخمین کیفیت شبکه، برنامه ریزی پهنای باند و غیره را نام برد. پیش بینی ترافیک شبکه ممکن است براساس حساسیت نرخ تاخیر در ترافیک یا تخصیص پویای پهنای باند به جریانی از ترافیک باشد.

به طور کلی مهندسی ترافیک در مخابرات از دانش نظری و آماری شامل تئوری صف بندی یا نظریه صف، طبیعت ترافیک، مدل های عملی آنها، اندازه گیری و شبیه سازی آنها در راستای پیش بینی و محاسبه اولیه برای طراحی و ساخت شبکه های مخابراتی با کمترین هزینه استفاده می کند.

مانیتورینگ ترافیک یکی از راه های اساسی برای زمانبندی، مرتب کردن و عملیاتی کردن شبکه است. معمولا شبکه از نرخ اوج اطلاعات (PIR)، طول اوج انفجار ( PBL)، نرخ تعهد اطلاعاتی ( CIR)، طول تعهد انفجار (CBL)، نرخ اطلاعات اضافه (EIP) و طول انفجار اضافی (EBL) استفاده می کند، که این شش پارامتر به عنوان پارامترهای  مانیتورینگ شبکه محسوب می شود.

به طور کلی ترافیک شبکه چیزی عادی است اما بدتر از هرچیز، زمانی است که ترافیک درحد فوق العاده است و میتواند به راحتی یک شبکه را فلج کند. نرخ ازدحام شبکه برحسب زمان متغیر است. در آنالیز مانیتورینگ ترافیک شبکه اغلب دو نوع نرخ ازدحام لحظه ای و ثابت وجود دارد. نرخ لحظه ای Ac(t) به عنوان نرخ ازدحام در یک لحظه از t معرفی می شود. اما نرخ ازدحام لحظه ای نمی تواند به عنوان مقیاسی در شرایط عملیاتی سیستم استفاده شود، بنابراین ما باید نرخ ازدحام ثابت را بدست آوریم. منظور از نرخ ازدحام ثابت در حقیقت تغییرناپذیری سیستم در واحد زمان است.

در مدیریت شبکه بوسیله مانیتورینگ و آنالیز نرخ ترافیک شبکه ما میتوانیم کارایی شبکه را از منظر نرمال بودن، بهینه بودن و یا حتی اینکه آیا دارای Overhead بالاست مانیتور کنیم. میتوان گفت نرخ ترافیک شبکه می تواند نقش مهمی در محک تنظیمات و مشکلات شبکه داشته باشد.

در این راستا شرکت شبکه گستر کایر با ارائه نرم افزار تخصصی مانیتورینگ شبکه و دیتا سنتر، امکان نظارت و پایش پهنای باند سرورها، ترافیک شبکه و کیفیت ارتباطات و مانیتور کردن کلیه تجهیزات شبکه را اختیار مدیران قرار می دهد.