عامل موفقیت بسیاری از سازمان ها در صحنه های رقابتی حرکت به سوی مدیریت دانش و دانش محوری است. آنچه موجب تسهیل فرایند مدیریت دانش و تبدیل آن به مزیت رقابتی شده است، نقش پشتیبانی کننده فناوری اطلاعات است. امروزه سازمانها با حجم انبوهی از اطلاعات و دانش روبرو هستند که اداره و بهره برداری صحیح از آنها به دغدغه ای بزرگ برای این سازمان ها تبدیل شده است. بنا به اهمیت دانش، ضرورت مدیریت دانش و طراحی سیستم های تسهیل کننده فرآیند مدیریت دانش امری اجتناب ناپذیر است.

مدیران سازمانهای پیشرو و دانش محور، فناوری اطلاعات را به عنوان نیروی محرکه و عامل کارساز و موثر در پیشرفت و موفقیت مدیریت دانش و غلبه بر چالش ها، بکار می گیرند. مدیریت دانش که فرآیند تولید ثروت و ارزش با استفاده از دارایی های فکری و مبتنی بر دانش است نیازمند سیستمی است که بتواند این فرآیند را پشتیبانی نماید. اثربخشی مدیریت دانش مستلزم تلفیق و یکپارچه سازی منطقی زیرساختهای فنی، فرهنگی انسانی است.

مدیریت دانش یک استراتژی مدیریتی نظام مند و یکپارچه است که فناوری اطلاعات را با فرآیند سازمانی ترکیب می کند. مدیریت دانش، فعالیتی مدیریتی است که دانش را توسعه، انتقال، ارسال، ذخیره سازی و اعمال میکند و همچنین اطلاعات واقعی جهت واکنش و اتخاذ تصمیمات صحیح با هدف تحقق اهداف سازمانی را در اختیار سازمان قرار می دهد. می توان گفت مدیریت دانش، فرایند کشف، کسب، توسعه و ایجاد، تسهیم، نگهداری، ارزیابی و به کارگیری دانش مناسب در زمان مناسب توسط فرد مناسب در سازمان است که از طریق ایجاد پیوند بین منابع انسانی، فناوری اطلاعات و ارتباطات و ایجاد ساختاری مناسب برای دستیابی به اهداف سازمانی صورت می پذیرد.

اهمیت کاربرد سیستم های مدیریت دانش به طور فزاینده ای افزایش یافته است، علت این اهمیت نیز ارتباط آن ها با راهبردها و تونایی های بالقوه سازمان و همچنین به عنوان منبعی بالقوه جهت افزایش عملکرد سازمانی است.  

هدف مدیریت دانش اطمینان حاصل کردن از انتقال اطلاعات درست به افراد مناسب و در زمان معین است. به خصوص در میزخدمات فناوری اطلاعات، مدیریت دانش نقش بسیار مهمی را ایفا می کند. مسائل و مشکلاتی که در میزخدمت ایجاد میشوند ممکن است میزان رضایتمندی مشتریان را کاهش دهد، بنابراین این بخش نقش مهمی را در رسیدن به اهداف سازمانی ایفا میکند. مدیریت دانش نقش واضح و روشنی را در مدیریت خدمات فناوری اطلاعات بازی می کند. چارچوب مدیریت خدمات فناوری اطلاعات که در جریان ITIL است، مدیریت دانش را با فرآیندهای پشتیبانی خدمات مرتبط می کند.

آنچه که مشخص است برای پیاده سازی ITIL درسازمان و دریافت خدمات فناوری اطلاعات، نیاز به ابزارها و روش هایی دارید که در این امر به شما کمک کنند. شرکت شبکه گستر کایر با درک این نیازها اقدام به طراحی و ارائه سامانه هلپ دسک و تیکتینگ نموده است که تلاش می کند تمامی نیازهای شما را در این حوزه برآورده سازد.

سامانه هلپ دسک شبکه گستر کایر به دلیل تجهیز بودن به ماژول های کاربردی مانند مدیریت دانش می تواند در راستای پشتیبانی خدمات نقش مهمی را در مدیریت خدمات فناوری اطلاعات ایفا نماید.