مدیریت دانش در دنیای صنعتی به عنوان یکی از نقاط قوت و برتری سازمانها تلقی می شود. در دنیای مهندسی نرم افزار به دلیل رشد سریع و رقابت روز افزون بین شرکتها و همچنین ماهیت ویژه محصولات و فرایندهای توسعه نرم افزار، این امر به طور خاص تری مورد توجه می باشد. در واقع مهندسی نرم افزار دارای جنبه های ویژه ای است که مدیریت دانش در آن می تواند مزایا و دستاوردهای ممتازی به همراه داشته باشد. از طرف دیگر، استقرار و پیاده سازی سیستم و فرایند مدیریت دانش در این صنعت نیز دشواری های خاصی را به همراه دارد.

در سالهای اخیر مدیریت دانش به یک موضوع مهم در سازمانها تبدیل شده است. جوامع علمی و تجاری بر این عقیده هستند که سازمانها با قدرت دانش می توانند برتری بلند مدت خود را در عرصه های رقابتی تثبیت نمایند. بررسی چشم انداز سازمانها نشان دهنده تاثیرات مدیریت دانش در عرصه های استراتژیک سازمانها می باشد.

می توان گفت مدیریت دانش راهی برای دستیابی به اهداف سازمان با بکارگیری مطلوب تر دانش، تجربه و مهارت های فردی و گروهی افراد می باشد که تحقق این اهداف از طریق تولید دانش، به اشتراک گذاری دانش و استفاده از آن امکان پذیر می باشد.

اجرای مدیریت دانش در سازمانها به دلیل توجه آنها بر نحوه انجام کار، مهارت و تجربیات افراد از اهمیت ویژه ای برخوردار است. مدیریت دانش کارا و مطلوب علاوه بر اینکه تاثیر زیادی بر توسعه دارد باعث ارائه خدمات بهتر نیز می گردد. اطلاعات به تنهایی سبب افزایش دانش نخواهد شد. همچنین یافتن افراد با استعداد و مجرب هم نیازمند پروسه زمانی طولانی می باشد. بنابراین مدیریت دانش با بکارگیری اطلاعات موجود در سازمان و هم اندیشی و ارتباط میان افراد منجر به اشتراک دیدگاهها می گردد که برای دیگر افراد سازمان نیز مفید می باشد.

مدیریت تجارب، مهارتها و آگاهی های افراد که بعنوان ذخایر دانشی محسوب می شوند از اهداف مدیریت دانش می باشد که این ذخایر دانش عمدتا در ذهن مدیران و متخصصان پنهان می باشد. ایجاد یک سازمان هوشمند بر پایه دانش، رشد و تکامل دانش موجود در سازمان، دستیابی به فناوریهای مناسب با استفاده از مدیریت دانش، انعطاف پذیری سریع درمقابل تغییرات، شناسایی روشهای تولید دانش، تبدیل دانش فردی به دانش آشکار و تقویت آن و ایجاد رقابت در تحقیق و فناوری در سازمانهای مبتنی بر دانش برخی از اهداف مدیریت دانش می باشند.

بهره گیری از مدیریت دانش مزایا و دستاوردهای متعددی در سازمانها ایجاد می کند. به عنوان نمونه مدیریت دانش موجب کاهش دوباره کاری و صرفه جویی در زمان می شود و با شناسایی کم کاستی های موجود در دانش سازمانی باعث استفاده بهتر از سرمایه های انسانی می گردد.

شرکت شبکه گستر کایر به منظور بهره وری سازمان و تاثیر بر روی عوامل و متغیرهای سازمانی و نیز ایجاد نوآوری در سازمان ، اقدام به ارائه نرم افزار هلپ دسکی نموده که از طریق آن میتوان امکان مدیریت دانش در حوزه فعالیت آن سازمان را در اختیار داشت. نرم افزار هلپ دسک کایر با نام یوتاپ دارای ماژول تخصصی مدیریت دانش بوده که کمک می کند تا سازمان مانند FAQ ها، یکسری سوالات از پیش تعریف شده را به همراه پاسخ دراختیار کاربران خود قرار دهد و یا با بیان مشکلاتي که بصورت مداوم براي کاربران پيش مي آيد و ارائه راه حل مناسب بصورت تصویری برای هریک از آنها، موجب کاهش ارسال تیکت تکراری برای مشکلات مشابه و هدایت خودکار کاربران به پاسخ مناسب می گردد که خود باعث صرفه جویی در زمان ، وقت و هزینه نیروی انسانی می شود.

همچنین این ماژول از TAG پشتيباني مي کند که به شما اين امکان را مي دهد تا کلمات کليدي از پيش تعريف شده اي را براي هر پرسش مشخص کرده و در صورتي که کاربر از آن کلمات کليدي در متن تيکت خود استفاده کند قبل از ارسال بتوانيم اين پاسخ هاي پيشفرض را به آنها نمايش و پيشنهاد دهيم.

بهبود توانمندی رقابتی شرکت ها در گرو استفاده صحیح از سرمایه های نامشهود از جمله مدیریت دانش است. استفاده کارا و مزیت ساز مدیریت دانش در گرو پیاده سازی صحیح آن در شرکت ها است.

ﻣﺰاﯾﺎي ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ، از ﺳﻄﺢ ﻓﻨﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ، ﺑﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﺑﻬﺮه وري ﮐﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻮﺛﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. از دﯾﮕﺮ ﻣﺰاﯾﺎي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ، ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﭘﺎﺳﺦ رﻗﺎﺑﺘﯽ، ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ و ﻫﺪر رﻓﺘﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﻫﺎي  ذهنی، جلوگیری استراتژیک و تحقق نیاز جهانی شدن، اثربخشی شغلی و سازمانی اشاره کرد.