طی دو دهه اخیر، افزایش حجم اطلاعات در سازمان ها و لزوم استفاده موثر از آن ها در تصمیم های سازمانی باعث ظهور پدیده ای به نام مدیریت دانش شده است. در عصر کنونی، سازمان ها دریافته اند که عمرشان تداوم نخواهد یافت مگر آنکه راهبردی ویژه برای مدیریت و ارزش گذاری دانش سازمانی خود داشته باشند. در نتیجه، راهبردها و چرخه هایی برای اجرای مدیریت دانش عرضه شده است، به گونه ای که، با تحولات رخ داده در عرصه جهانی، اکنون توجه مدیران و نظریه پردازان مدیریت بیش ازپیش به دارایی های فکری سازمان ها معطوف شده است.

با تغییرات سریع و مداوم فناوری اطلاعات و اینترنت، الگوهای سنتی کسب و کار مجبورند برای بقا با محیط کسب و کار سازگاری یابند و سازمان های امروزی، به منظور کسب و حفظ مزیت رقابتی در اقتصاد جهانی، نیازمندند که به طور موثر به سوی منابع دانش حرکت کنند.

جوامع علمی و تجاری هر دو بر این باورند که سازمان های دارای قدرت دانش می توانند برتری های بلندمدت خود را در عرصه های رقابتی حفظ کنند و به همین دلیل، در سال های اخیر، مدیریت دانش به موضوعی مهم و حیاتی در سازمان ها تبدیل شده است.

مدیریت دانش تخصصی است که برای فعالیت هایی چون حل مشکلات، آموختن پویا، برنامه ریزی راهبردی و تصمیم گیری ضروری است. می توان مدیریت دانش را خلق و ذخیره دانش و توزیع آن به گونه ای دانست که بهره برداری از آن در سازمان ها امکان پذیر باشد. همچنین مدیریت دانش را رویکردی نظام یافته و یکپارچه برای شناخت، استفاده و سهیم شدن در تجربیات و تخصص های مدون و نامدون موجود در سازمان ها قلمداد کرد.

در اغلب تعاریفی که از مدیریت دانش شده، دانش رکن اصلی مدیریت دانش مطرح شده است: در نتیجه، تلاش های مدیران باید با هدف ایجاد و تولید دانش باشد. با وجود این، موفقیت و اثربخشی مدیریت دانش در سازمان ها نیازمند در نظر گرفتن اصولی است که می توان آن را در پنج اصل مهم زیر دسته بندی کرد :

  • تشخیص اهمیت و ارزش مدیریت دانش توسط سازمان ها و تمامی کارکنان
  • مدیریت دانش باید از ترکیب مناسب کارکنان و فناوری برخوردار باشد
  • ایجاد فرهنگ یادگیری، مبادله و تسهیم دانش
  • مدیریت دانش فرآیندی مستمر و جدی است
  • مدیریت دانش باید بر بهبود کارکنان، شرایط کاری و سازمان ها موثر باشد

کاربرد درست و موثر دانش منجر به افزایش مزیت رقابتی سازمان ها  می شود. بنابراین مدیریت دانش بر انتقال درست دانش به دریافت کننده نیازمند داخل سازمان نظارت دارد. با وجود این، انتقال چنین دانشی، که بر اثربخشی مدیریت دانش تاثیر بگذارد، وابسته به توانمندی مدیریت دانش است .

در این راستا شرکت شبکه گستر کایر به منظور بهره وری سازمان و تاثیر بر روی عوامل و متغیرهای سازمانی و نیز ایجاد نوآوری در سازمان ، اقدام به ارائه سامانه هلپ دسکی نموده که از طریق آن می توان امکان مدیریت دانش در حوزه فعالیت آن سازمان را در اختیار داشت.

مدیریت دانش این سامانه کمک می کند که :

  • افراد تازه وارد و نا آشنا از تجربیات قبل استفاده کنند
  • آموزش ها به صورت خودکار ارائه شوند
  • مشکلات پرتکرار و نحوه برطرف نمودن آنها به فرآیند و دانش تبدیل شوند
  • حذف زمان و هزینه آموزش نیروهای جدید
  • استفاده از تکنیک های بصری جهت انتقال مطلب